INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ HONOROWY KONSULAT REPUBLIKI BUŁGARII W KRAKOWIE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przesłanych na adres email: honorowy.konsulat@bulgaria.krakow.pl jest: Honorowy Konsul Republiki Bułgarii w Krakowie  z siedzibą przy ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków,  tel. /fax +48 12 633 18 91 email: honorowy.konsulat@bulgaria.krakow.pl (dalej jako „Honorowy Konsulat”).

  Podane w ten sposób dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie informacji, jakie wprowadzone zostały przez Panią/Pana. Maksymalny zakres danych to: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, a także dane osobowe ewentualnie znajdujące się w treści wiadomości oraz załącznika, jeśli taki został dołączony do wiadomości.

  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi, bądź inna reakcja na zapytanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie objętym zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie minimalnego zakresu danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej skutkować może brakiem możliwości odpowiedzi przez Honorowy Konsulat na przesłane zapytanie.

  Dane osobowe przesłane w sposób wskazany wyżej będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie istnieje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Adres e-mail podany przez Panią/Pana w procesie komunikacji elektronicznej nie podlega zapisowi w bazie danych i nie będzie wykorzystywany do przesyłania biuletynu informacyjnego w formie elektronicznej, tzw. „newslettera”.

 2. Honorowy Konsulat wykonuje także  obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez Honorowy Konsulat obowiązków wynikających z odrębnych przepisów praw.

 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Konsulatu Honorowego usługi, w tym przede wszystkim usługi wsparcia informatycznego.

 4. Nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 5. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych.

 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa. 

 7. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile będą miały zastosowanie art. 17 i 18 RODO).

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

 9. W sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma on prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie/ RODO) informuję:


POLITYKA COOKIES

Dokładamy najwyższych starań do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową Konsulatu Honorowego Republiki Bułgarii w Krakowie w domenie http://konsulat.bulgaria.krakow.pl/.

Zebrane w dziennikach logów dane wykorzystujemy wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszej strony internetowej. Żadne dane identyfikacyjne nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

§1

Strona internetowa

Niniejsza Polityka „Cookies” dotyczy korzystania ze strony internetowej http://konsulat.bulgaria.krakow.pl/  (zwaną dalej „Stroną internetową”), której właścicielem i administratorem jest Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Krakowie z siedzibą przy ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków.

§2

Pliki „Cookies”

 1. Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,  przechowywane w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika i przeznaczone są do optymalizacji procesu korzystania ze Strony internetowej oraz, w ograniczonym zakresie, do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony internetowej przez Użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Użytkownika ani ustalaniu jego tożsamości.

 3. Strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki te wykorzystywane są wyłącznie do celów technicznych i statystycznych, tj. do tworzenia anonimowych, zagregowanych zbiorów danych, pozwalających na analizę sposobu korzystania ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Analiza przeprowadzana jest z użyciem narzędzia Google Analytics.

 4. Pliki „cookies” nie są wykorzystywane do celów marketingowych, tj. w celu dostosowywania treści materiałów reklamowych w oparciu o informacje zebrane o Użytkowniku ani w celu dostosowywania usług do zainteresowań i potrzeb Użytkowników.

 5. Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownik zostaje poproszony o wyrażenie zgody na używanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce „Cookies”.

 6. W większości przypadków Użytkownik może w dowolnym momencie dostosować warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies”, w tym zdecydować o wyłączeniu obsługi takich plików, zmieniając ustawienia używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§3

Zmiany niniejszej Polityki

 1. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki „Cookies” i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki „Cookies” bez konieczności odrębnego informowania o tym użytkowników.

 3. Wprowadzone zmiany w Polityce „Cookies”  będą publikowane na tej stronie i wchodzą w życie w dniu ich publikacji.