Zakres kompetencji Honorowego Konsulatu Republiki Bułgarii

Misją Honorowego Konsulatu Republiki Bułgarii w Krakowie jest promocja Bułgarii w Polsce poprzez wspieranie przedstawicieli narodów polskiego i bułgarskiego w dążeniu do tworzenia i zacieśniania relacji na niwie kulturalnej, naukowej i gospodarczej oraz propagowanie bułgarskiej myśli technicznej.

Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Krakowie pełni swoje funkcje w ramach okręgu konsularnego, którego granice i zasięg zostały określone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Bułgarii, po wcześniejszym uzgodnieniu z państwem przyjmującym czyli Polską. 

Obszarem działania Honorowego Konsulatu Republiki Bułgarii w Krakowie jest miasto Kraków oraz województwo małopolskie. Zasady działania Honorowego Konsulatu określa Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 roku.

Konsul Honorowy nie wykonuje spraw związanych z przyznawaniem wiz, paszportów lub dotyczących stanu cywilnego, obywatelstwa lub opłat konsularnych.

Do podstawowych obowiązków konsula honorowego należą:

 • ochrona interesów Republiki Bułgarii i jej obywateli mieszkających w Polsce, a także osób prawnych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • promocja rozwoju współpracy politycznej, społecznej, kulturalnej, naukowej i gospodarczo-handlowej pomiędzy Republiką Bułgarii a Rzeczpospolitą Polską, w szczególności poprzez:
  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów naukowych między wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi Bułgarii i Polski oraz propagowanie bułgarskiej myśli technicznej,
  • wspieranie organizacji wystaw, pokazów filmowych, występów artystycznych i innych imprez kulturalnych na terenie okręgu konsularnego, podejmowanie inicjatyw promujących
  • dorobek kulturalny Bułgarii, jej historię, język i tradycję,
  • współpracę z przedstawicielami bułgarskiej diaspory, organizacjami emigracyjnymi i grupami bułgarskimi działającymi na obszarze okręgu konsularnego;
 • prowadzenie polityki informacyjnej mającej na celu kształtowanie właściwego, zgodnego z polityką władz Republiki Bułgarii, wizerunku tego kraju;
 • branie udziału w regularnych kontaktach dyplomatycznych i w przedsięwzięciach organizowanych dla korpusu dyplomatycznego na terenie okręgu konsularnego;
 • pełnienie innych obowiązków i realizowanie zadań zgodnie z poleceniami wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Bułgarii i Ambasadę Republiki Bułgarii w Polsce.