WYBORY PREZYDENCKIE 14.XI.2021

5 października 2021 r.

Dnia 14 listopada 2021 r. odbędą się wybory prezydenta i wiceprezydenta Republiki Bułgarii oraz posłów.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom bułgarskim w Polsce (którzy ukończyli 18 lat, nie są ubezwłasnowolnieni i nie odbywają kary pozbawienia wolności.) Mogą zgłosić chęć głosowania nie później niż 25 dni przed dniem wyborów (19 października 2021 r.) przez:

1. Pisemne zgłoszenie według wzorca (Załącznik nr 37-ПВР/НС):

https://www.cik.bg/bg/decisions/557/2021-09-17

2. Aplikację elektroniczną na stronie Centralnej Komisji Wyborczej (ЦИК) – funkcja zostanie aktywowana w najbliższych dniach.

Pisemny wniosek należy podpisać odręcznie i złożyć osobiście lub przesłać pocztą/firmą kurierską do Ambasady w Warszawie.

W jednej kopercie może być więcej niż jeden wniosek, a do każdego wniosku można wpisać tylko jedną osobę.

We wniosku wyborca wpisuje w języku bułgarskim swoje imię i nazwisko zgodnie z pisownią w paszporcie/dowodzie osobistym, bułgarski numer PESEL oraz adres zamieszkania w Bułgarii.

Wpisuje również cyrylicą lub łaciną miejsce zamieszkania w Polsce, w którym chciałby głosować, oraz może wskazać adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego, pod którym zostanie następnie poinformowany, czy figuruje w odpowiednim spisie wyborców.

Zgłoszenia przesłane e-mailem lub zeskanowane nie będą przyjmowane.

W przypadku, gdy wnioski o głosowanie poza granicami kraju nie zostaną złożone w wyżej wymieniony sposób, obywatele Bułgarii będą mogli głosować wypełniając deklarację według wzorca przed sekcyjną komisją wyborczą w dniu wyborów, a ich nazwiska zostaną dodatkowo wpisane do spisu wyborców.

Zgodnie z decyzją Centralnej Komisji Wyborczej ЦИК № 616-ПВР/НС z dnia 24 września 2021 r. na terenie Polski zostaną oficjalnie utworzone lokale wyborcze w Warszawie i Krakowie (uwaga: sekcja wyborcza w Krakowie zostanie otwarta po uzyskaniu zgody urzędowej od polskich władz).

W innych miejscach niż wymienione, sekcje wyborcze zostaną utworzone po złożeniu co najmniej 40 wniosków o głosowanie i uzyskanie zgody od polskich władz.

Centralna Komisja Wyborcza (ЦИК) powołuje sekcyjne komisje wyborcze (СИК)) dla każdego lokalu wyborczego w ciągu 12 dni przed dniem wyborów (1 listopada 2021 r.).

Informacje o warunkach głosowania za granicą publikowane są na następujących stronach:

https://www.cik.bg/bg/decisions/556/2021-09-17
https://mfa.bg/bg/izbori-2021
https://www.mfa.bg/embassies/poland

Ambasada Republiki Bułgarii w Warszawie